Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 04.01.2016 10:38:25 

ORAVSKÝ DOGTREKKING

Propozície/Proposition/Proposition 2012
Usporiadateľ / Organiser / Organisator / Organizator: T.J. Oravská Lesná, Obec / Village / Dorf Oravská Lesná, Peter Vrábeľ
 
Termín / Date / Datum / Termin: 28.06. – 01.07. 2012
 
Pretek je zaradený do seriálu  MSR v dogtrekkingu ako aj Eurodogtrekkingu....
The race is classified as to the Slovak Dogtrekking Championship as well as to the Eurodogtrekking...
Die Wettfahrt gehört zur Dogtrekking Slowakiameisterschaft, auch zur Eurodogtrekking...
Wyścig jest klasyfikowany jako Mistrzostwa Słowackiego Dogtrekkingu oraz Eurodogtrekkingu...

Miesto: Štart a cieľ v Oravskej Lesnej, prezentácia v Kolibe v lyžiarskom stredisku Orava Snow 
Place: Start and Finish in Oravská Lesná, presentation in Koliba in the Orava Snow Ski Centre
Ort: Start und Ziel in Oravská Lesná, Präsentation in Koliba in Orava Snow Schi Zentrum
Miejsce: Start i meta w Orawskiej Lesnej, prezentacja w Kolibie w ośrodku narciarski Orava Snow
 
Prezentácia: Dogtrekking - 28.06. 2012 (štvrtok), od 19:00 – 22:00 hod. Doghikking – 29.06.2012 (piatok) od 18:00 hod . Kočiarková 30.06.2012 (sobota), od 8:00 hod.
Presentation: Dogtrekking - 28.06. 2012 (Thursday), from 19:00 – 22:00 hrs. Doghikking – 29.06.2012 (Friday) from 18:00 hr . Kočiarková 30.06.2012 (Saturday), from 8:00 hr.
Präsentation: Dogtrekking - 28.06. 2012 (Donnerstag), ab 19:00 – 22:00 Uhr. Doghikking – 29.06.2012 (Freitag) ab 18:00 Uhr . Kočiarková 30.06.2012 (Samstag), ab 8:00 Uhr.
Prezentacja: Dogtrekking - 28.06. 2012 (czwartek), od 19:00 – 22:00 godz. Doghikking – 29.06.2012 (piątek) od 18:00 godz. Kočiarková 30.06.2012 (sobota), od 8:00 godz.
 
Štart: Dogtrekking – v piatok o 7:30 – 8:00 hod, Doghikking v sobotu o 8:00 hod. Kočiarková v sobotu od 9:00 hod.
Start: Dogtrekking – on Friday at 7:30 – 8:00 hrs, Doghikking on Saturday at 8:00 hr. Kočiarková on Saturday at 9:00 hr.
Start: Dogtrekking – am Fraitag um 7:30 – 8:00 Uhr, Doghikking am Samstag um 8:00 Uhr. Kočiarková am Samstag um 9:00 Uhr.
Start: Dogtrekking – w piątek o 7:30 – 8:00 godz., Doghikking w sobotę o 8:00 godz. Kočiarková w sobotę od 9:00 godz.
 
Vyhlásenie výsledkov: 30.06.2012 v sobotu o 22:00 hod.( v prípade že všetci účastníci budú v cieli)
Results: 30.06.2012 on Saturday at 22:00hr (in case that all racers are at finish)
Rennergebnisse:  25.06.2012 am Sonntag at 22:00hr (Falls, dass alle Teilnehmer im Ziel sein)
Ogłoszenie wyników: 30.06.2012 w sobotę o 22:00 godz.(kiedy wszyscy uczestnicy dotrą do mety)
 
Štartovné: Long – 15,-eur, Turistická(Mid) – 10,-eur,  V cene štartovného je započítaná každý den teplá strava a nápoj !!!
Startmoney: Long – 15,-eur, Touristic (Mid) – 10,-euro. Every day warm food and drink are included!!!
Startgeld: Long – 15,-eur, Touristische (Mid) – 10,-euro. Jeden Tag warmes Gericht und Getränk sind im Preis!!!
Opłata: Long – 15,-eur, Turystyczna (Mid) – 10,-eur, W cenę wliczony jest ciepły posiłek i napój każdego dnia!!!
 
Domáci budú platne zaregistrovaný až po zaplatení štartovného na účet : 286 329 0655/ 0200, Zahraničný môžu platiť na mieste !   Foreigners can pay at place! Aussländer können am Ort zahlen! Uczestnicy z zagranicy mogą wnieść opłatę na miejscu!  
 
Kategórie: Long: DTM 1 - muži do 40r, DTW 1 – ženy do 35r, DTM 2 – muži nad 40r, DTW 2 - ženy nad 35r.
Categories: Long: DTM 1 - Men to 40yrs, DTW 1 – Women to 35yrs, DTM 2 – Men over 40yrs, DTW 2 – Women over 35 yrs.
Kategorien: Long: DTM 1 – Männer bis 40 Jahre, DTW 1 – Frauen bis 35 Jahre, DTM 2 – Männer über 40 Jahre, DTW 2 – Frauen über 35 Jahre
Kategorie: Long: DTM 1 - mężczyźni do l. 40, DTW 1 – kobiety do l. 35, DTM 2 – mężczyżni powyżej l. 40, DTW 2 – kobiety powyżej l. 35.
 
Uzávierka prihlášok: 15.06.2012 , po tomto termíne sa štartovné zvyšuje o 5,-eur!!!
Deadline: 15.06.2012, after this date the startmoney rises up 5 euro!!!
Anmeldungsabschluss: 15.06.2012, nach diesem Termin steigt Startgeld um 5 euro!!!
Zamkniecie rejestracji: 15.06.2012, po tym terminie opłata wzrasta o 5,-eur!!!
 
Trasa: Trasa povedie pohorím Oravských Beskýd po turistických značkách a usporiadateľskom značení. Itinerár  bude odovzdaný každému účastníkovi na mítingu.
Route: The route goes through Oravské Beskydy mountain following the tourist signs and organisator signs. The itinerary and the map will be given to every racer.
Strecke: Die Strecke führt durch Oravské Beskydy Gebirge, folgt Wanderwegmarkierung und Veranstaltermarkierung . Die Reiseroute und die Mappe werden jeder Teilnehmer abgegeben.
Trasa: Trasa prowadzi pogórzem Orawskiego Beskidu według znaków turystycznych i organizatorów. Na spotkaniu kazdy uczestnik otrzyma przewodnik i mapę.
 
Dogtrekking bude etapový s povinným bivakom cca 90 km . Pripravené sú aj špecialne bonusy!
Stage Long is with obligatory bivouac approx. 90 km. The special bonuses are prepared!
Etappenlong ist mit verpflichtem Biwak ca. 90 km. Die spezielle Bonusen sind bereit.
Doktrekking jest ok. 90 km wyścigiem etapowym z obowiązkowym biwakiem. Przygotowano specjalne bonusy!
 
Doghikking (Mid) cca 40km.
Účastník je povinný sa po trati pohybovať sám max. vo dvojici! Bude pripravených niekoľko kontrolných bodov, ako aj živá kontrola s občerstvením, zásoby a vodu je možné doplňovať od domorodcov ako aj v pohostinstvách.
Doghikking (Mid) approx.40km
The participant is required to move on the route alone, maximum in pair! Several control stages as live stage with refreshement will be prepared, the stock and water is possible to fill by the inhabitants as in the local pubs.
Doghikking (Mid) ca. 40km
Der Teilnehmer ist verpflichtet, sich allein auf die Strecke bewegen, maximal im Paar! Mehreren Checkpoints werden erstellt, sowie Live-Überwachung von Lebensmitteln versorgt, Lager und Wasser kann man von den Eingeborenen, sowie in Kneipen ergänzt.
Doghikking (Mid) ok. 40 km
Uczestnik musi poruszać się sam lub w parze. Przygotowane zostaną punkty kontrolne, na których będzie obsługa oraz pożywienie. Prowiant i wodę można uzupełniać u ludności miejscowej lub w gospodach.
 
Kočiarková cca 10 km. Trasa povedie po spevnených poľných cestách v okolí Oravskej Lesnej
Kočiarková approx.10 km: The route leads on the field roads around Oravská Lesná.
Kočiarková cca 10 km: Die Strecke führt auf Feldstraßen rund um Oravská Lesná Bereich
Kočiarková ok. 10 km. Trasa prowadzi po utwardzonych drogach polnych w okolicy Orawskiej Lesnej
 
Veterinárne podmienky: platné očkovanie nie staršie ako 1rok, nie mladšie ako 3 týždne. Minimálny vek psa 1 rok.
Health conditions: current vaccination, that is not older than one year, and  not less than three weeks. Minimum age of the dog is 1 year.
Gesundheit Bedingungen: aktuelle Impfung, die nicht älter als ein Jahr ist und nicht weniger als drei Wochen ist.  Mindestalter den Hund ist 1 Jahr.
Warunki zdrowotne: ważne szczepienie, nie późniejsze niż 1 rok i nie wcześniejsze niż 3 tygodnie. Minimalny wiek psa 1 rok.
  
Dogtrekkingu sa nesmú zúčastniť psy s kupírovanými ušami! 
The dogs with cropped ears can not participate on Dogtrekking!
Die Hunde mit kupierten Ohren können nicht in Dogtrekking teilnehmen!
Zakaz uczestnictwa psów z przyciętymi uszami!
 
Ubytovanie: V chatkach strediska Orava Snow alebo v stanoch 8.-eur za cely pobyt. V cene bude samozrejme prístup k sociálnym zariadeniam. Odkazy a ceny na ubytovanie zverejnime čoskoro !   
Accommodation: In the cottages of the Orava Snow Ski center or in tents for 8.-euro for the whole stay (toilletes are included).  Accommodation links and prices will be published as soon as possible!
Unterkunft: In den Hütten in Orava Snow Schi Zentrum oder im Zelt für 8.-euro für ganzen Aufenthalt (Toilleten sind im Preis). Linken und Preisen der Unterkunft werden früh hinzufügen!
Zakwaterowanie: W domkach ośrodka Orawa Snow albo w namiotach w cenie 8 eur za cały pobyt. W cenę wliczono dostep do sanitariatów. Adresy i ceny podamy wkrótce!
    
Stravovanie: areál strediska Orava Snow Oravská Lesná, možnosť využitia ohniska a altánku. Špeciality z grilu, zemiakové placky,bryndzové halušky, dobroty z poľnej kuchyne. V sobotu večer Vás čaká country zábava, štvrtok po prezentácii vatra s gitarami a občerstvenie.
Eating: In the area of TJ Oravská Lesná; possibility of using the fireplace and arbor. Specialities from grill, potatoe pancakes, sheep cheese dumplings, delicacies from filed kitchen. On Saturday evening there will be country fest, on Thursday after the presentation there will be bonfire with guitars and refreshment.
Essen: Im Areal von TJ Oravská Lesná; man kann Feuerplatz und Laube benutzen. Spezialitäten aus Grill, Kartoffeln Pfankuchen, Schafskäse Knödel, Freudenfeuer mit Gitaren und Erfrischung.
Wyżywienie: teren ośrodka Orava Snow Oravská Lesná, możliwość korzystania z ogniska i altany. Specjały z grilla, placki ziemniaczane, bryndzowe haluszki, specjały kuchni polowej. W sobotę wieczorem czeka na Was country zabawa, w czwartek po prezentacji ognisko z gitarami i poczestunek.
 
 
Povinná výstroj kategória LONG: karimatka, spací vak, píšťalka, funkčná baterka doporučuje sa čelová lampa, fľaša s vodou, ľudská strava, strava pre psa, miska pre psa, lekárnička, mapa príslušnej oblasti VKÚ 101 Kysucké Beskydy, VKU 102 Orava.
Necessary equipment: sleeping pad, sleeping bag, whistle, working light (reccommended is headlight), bottle of  water, human food, dogfood, bowl for dog, First-aid kit, map of the area VKÚ 101 Kysucké Beskydy, VKU 102 Orava .
Erforderliche Ausrüstung: Isomatte, Schlafsack, Pfeife, Taschenlampe (am besten Scheinwerfer), Flasche mit Wasser, menschlichen Nahrung, Hundnahrung, Schüssel für Hund, Erste-Hilfe Kit, Mappe VKÚ 101 Kysucké Beskydy, VKU 102 Orava. 
Obowiązkowy ekwipunek kategorii LONG: karimata, śpiwór, gwizdek, latarka lub czołówka, butelka z wodą, pożywienie dla człowieka i psa, miska dla psa, apteczka, mapa obszaru VKÚ 101 Kysucké Beskydy VKU 102 Orava.
Doporučená výstroj: pevná obuv, pršiplášť, mobilný telefón, celta alebo stan.
Reccommended equipment: strong shoes, raincoat, cell phone, celt or tent
Empfohlene Ausrüstung: festes Schuhe, Regenmantel, Handy, Leinwand oder Zelt
Doradzamy: dobre buty, płaszcz przeciwdeszczowy, telefon komórkowy, pałatka albo namiot
 
Povinná výstroj kategória MID: lekárnička (1x obväz hotový, 1x obväz elastický, 1x izotermická fólia, 5x náplasť s vankúšikom, dve papučky pre každého štartujúceho psa), voda pre človeka min.0,5l aj psa min.0,5l, strava pre človeka, miska pre psa, čelovka (príp. ručná lampa), pršiplášť, píšťalka, mapa príslušnej oblasti VKÚ 101 Kysucké Beskydy VKU 102 Orava. 
Necessary equipment: First-aid kit (1x finished bandage, 1x elastic bandage, 1x isothermic foil, 5x patch pad, two slippers for each dog), water for man min. 0,5l and for dog min. 0,5l, food for man, bowl for dog, headlight (or handlight), raincoat, panpipe, map of the area VKÚ 101 Kysucké Beskydy, VKU 102 Orava.
Erforderliche Ausrüstung: Erste-Hilfe Kit (1x fertig Binde, 1x elastische Binde, 1x isothermische Folie, 5x Patch-Pad, zwei Pantoffeln für jeden Hund), waser für Mensch min. 0,5l und für Hund min. 0,5l, Essen für Mensch, Schüssel für Hund, Scheinwerfer (oder Handschein), Regenmantel, Panflöte, Mappe VKÚ 101 Kysucké Beskydy, VKU 102 Orava . 
Obowiązkowy ekwipunek kategorii MID: apteczka (1x bandaż, 1x bandaż elastyczny, folia termiczna, 5x opatrunek samoprzylepny, dwa buty dla każdego psa), woda dla człowieka i psa po min. 0,5 l, pożywienie dla człowieka, miska dla psa, płaszcz przeciwdeszczowy, gwizdek, latarka lub czołówka, mapa obszaru VKÚ 101 Kysucké Beskydy, VKU 102 Orava.

 
Charakteristika dogtrekkingu: Jedná sa o extrémny vytrvalostný šport, pri ktorom stanovenú trať absolvuje človek so psom v určenom časovom limite. Psovod je so psom spojený buď canikrosovým postrojom a vôdzkou, alebo vedie psa na vôdzke. Pretekári sú pri dogtrekkingu odkázaní sami na seba, do preteku vstupujú na vlastné nebezpečenstvo. Po celú dobu preteku je pes pripútaný k vodcovi vôdzkou alebo canicrosovou šnúrou. Porušenie tohto pravidla sa trestá diskvalifikáciou.
Dogtrekking characteristics: Dogtrekking is extreme canine endurance sport, in which the man with dog overcome long distances in time limit. By dog trekking is musher connected to the dog with the tackle and dog-lead, which is fastened to the huckle belt or leads the dog only with dog-lead. The racers are left to their selves and they enter the race at their own risk. During the whole race the is the dog connected to the musher with dog-lead or with canicros lace. Violation of this rule will result in disqualification.
Dogtrekking Charakteristik:  Es geht um extremen Ausdauersport, bei deren Mensch mit seinem Hund die gesetzte Route in eine bestimmte Zeitdauer absolviert. Die Teilnehmer sind mit einer Leine, welche am Zuggeschir des Hundes befestigt ist, mit ihrem Hund verbunden, oder leiten sie ihrem Hund mit einer Zugleine. Die Wettfahrer sind bei der Dogtrekking auf sich selbst verwiesen, und in den Wettbewerb steigen sie auf eigenen gefahr. Die ganze dauer des Wettbewerbes ist der Hund mit seinem Hundenführer mit einer Leine, welche am Zuggeschir befestigt ist, oder mit einer Zugleine angebunden. Verletzung der Regeln wird mit Disqualifikation bestraft.
Charakterystyka dogtrekkingu: Dogtrekking jest ekstremalnym sportem wytrzymałościowym, w którym człowiek wraz z psem pokonuje wyznaczoną trasę w ograniczonym czasie. W dogtrekkingu pies prowadzony jest w uprzęży na specjalnej lince lub tylko na smyczy. Uczestnicy są zdani w wyścigu tylko na siebie, biorą udział na własne ryzyko. Pies w czasie całego wyścigu musi być przywiązany do człowieka smyczą lub linką. Naruszenie tego warunku oznacza dyskfalifikację.
    
Príďte aj Vy spoznať krásy Oravy a jej okolia a zoznámiť sa s novými ľuďmi!
Come to recognize the beauty of the Orava and its surroundings and meet new people!
Kommen Sie um die Schönheit der Orava Natur und ihre Umgebung zuerkennen und neue Leute kennenzulernen!
Poznaj piękno Orawy i okolic i spotkaj nowych ludzi!
 
Na tento nezabudnuteľný víkend Vás pozýva Peter Brzďo Vrábeľ spolu s ďalšími parťákmi a spoluorganizátormi!
To this memorable weekend invites you Peter Brzďo Vrabel, together with other friends and co!
An dieser unvergesslichen Wochenende lädt Sie Peter Brzďo Vrabel, zusammen mit anderen Kumpeln und Co ein!
Na ten niezapomniany weekend zaprasza Peter Brzďo Vrábeľ z przyjaciółmi i organizatorami!
 
Kontakt: Peter Vrábeľ, Oravská Lesná Brišovka 1137, 029 57, email: dogtrekking@azet.sk , tel: 0915 037 383          

 

TOPlist